بازی لباس های اشتباهی

وقتی که با هم بعد از شستن و خشک شدن لباسها، آنها را جمع می کنید، یکی از لباسها را به او نشان دهید و اسم آن را اشتباهی بگویید مثلا جوراب را نشان دهید و بگویید کلاه، یا شلوار را نشان دهید و بگویید پیراهن!

«من» به جای «تو»

این یک تمرین برای ما بزرگترها است تمرینی برای تغییر عادتها و توسعه فردی و ذهنی، زیرا که فرزندان ما از «رفتار ما» می آموزند و عملکرد ما بر روح و روان کودک مستقیم تاثیر می گذارند.

تشویق به ماجراجویی

پژوهشهای متعدد نشان داده که رفتار و عملکرد پدران و مادران متفاوت است و این تفاوت به رشد چند جانبه‌ی کودک کمک می کند و کودک برای توسعه ی شناختش از دنیای پیرامون و تقویت مهارتهای مختلفش به این تفاوتها نیاز دارد.