تشویق به ماجراجویی

پژوهشهای متعدد نشان داده که رفتار و عملکرد پدران و مادران متفاوت است و این تفاوت به رشد چند جانبه‌ی کودک کمک می کند و کودک برای توسعه ی شناختش از دنیای پیرامون و تقویت مهارتهای مختلفش به این تفاوتها نیاز دارد.

داستان سازی قبل از خواب

امشب قبل از خواب با او داستان سرایی کنید. از این جا شروع کنید یک روز یک روزگاری نخودی «به جای نخودی اسم کودکتان را بگویید» داشت توی یک جنگل بزرگ با درخت های خیلی بلند قدم می زد. بیا باهام تصور کنیم . فکر کنیم داریم تو جنگل قدم می زنیم. همین جوری نخودی داشت می رفت که یکهو یک خرس اومد.